Algemene Voorwaarden, Disclaimer en Privacy Statement

Algemene Voorwaarden I4ICT

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden:         

deze Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever:         

de natuurlijke en/of rechtspersoon die de opdracht heeft gegeven, hoofdelijk met deze, degene namens wie de opdracht is verstrekt.

 Overeenkomst:         

de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gesloten;

Dienst/Diensten:

de dienst of diensten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever onder de Overeenkomst verleent of zal verlenen; onder Diensten zal onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: het onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, levering van hardware, levering van software onder licentie van onder meer Acronis, Argeweb en Bit-defender,het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

Werken:         

het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, het uitvoeren van analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen.

Werkzaamheden:

met werkzaamheden wordt bedoeld de feitelijke werkzaamheden die I4ICT verricht ten behoeve van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever en geldt dus voor Werken en Diensten zoals hierboven omschreven.

Uurtarief:

met het uurtarief wordt bedoeld het normale dan wel in de offerte opgenomen uurtarief welke afhankelijk is van de overeengekomen werkzaamheden.

Partijen:         

Opdrachtgever en I4ICT gezamenlijk.

Onderhoud:         

het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.

1.2       Als niet schriftelijk ondubbelzinnig anders is overeengekomen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing op alle offertes of opdrachten van en alle activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden, prestaties, diensten en leveringen uitgevoerd of uit te voeren door I4ICT, geregistreerd in de Kamer van Koophandel met nummer 37088299 in de ruimst mogelijke zin, ongeacht of deze zijn of worden uitgebracht, verricht of uitgevoerd door of met behulp van ingeschakelde hulppersonen of onderaannemers.

 1. Offerte en aanvaarding

2.1    I4ICT stelt een offerte op waarin I4ICT aangeeft welke Werkzaamheden door I4ICT kunnen worden verricht en/of aangeboden, dan wel aanbiedt te verrichten, wat bij de Werkzaamheden inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Werkzaamheden is bindend.

2.2    Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. I4ICT kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien I4ICT daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

2.3    De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door I4ICT De offerte dient door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd te worden door deze te ondertekenen en per post of per email te retourneren.

2.4    Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of de indruk wekt ermee in te stemmen, bijvoorbeeld in het geval dat I4ICT werkzaamheden verricht of daarmee aanvangt op verzoek van Opdrachtgever, die binnen de omschrijving van de Werkzaamheden vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

2.5    Het wijzigen van de Werkzaamheden is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behalve voor zover elders in deze Voorwaarden anders is bepaald. I4ICT zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

2.6    Indien Opdrachtgever I4ICT verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder dat een formele offerte wordt afgewacht is er een Overeenkomst tussen Partijen tot stand gebracht, waarbij I4ICT zal werken op basis van het normale uurtarief en exclusief eventuele reiskosten per km.

 1. Levering van Diensten

3.1    Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door I4ICT uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

3.2    Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan I4ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan I4ICT worden verstrekt.

3.3    Opdrachtgever zal I4ICT toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die I4ICT redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te voltooien.

3.4    I4ICT garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft I4ICT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. I4ICT is en blijft naar Opdrachtgever toe verantwoordelijk voor de werkzaamheden van deze derden.

3.5.   I4ICT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3.6    Bij de Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of I4ICT de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. I4ICT zal hierover adequaat informeren in de Offerte.

3.7    I4ICT heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover I4ICT niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden.

3.8    I4ICT zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

 1. Onderhoud

4.1    I4ICT zal zich inspannen het Onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen. I4ICT is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.

4.2    Als onderdeel van het Onderhoud zal I4ICT zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. I4ICT is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal I4ICT hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

4.3    I4ICT zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software. I4ICT is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

4.4    Indien naar het oordeel van I4ICT een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal I4ICT dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en I4ICT deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor I4ICT.

4.5    Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door I4ICT geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan I4ICT heeft gemeld en I4ICT deze schriftelijk heeft goedgekeurd. I4ICT kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

 1. Ondersteuning op afstand

5.1    Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en via andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

5.2    I4ICT zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

5.3    Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal I4ICT zich inspannen om tegen het normale uurtarief op locatie van Opdrachtgever tot een oplossing te komen.

 1. Verkoop van apparatuur

6.1    Indien I4ICT in het kader van de Diensten hardware levert aan Opdrachtgever, geeft I4ICT geen garanties behalve voor zover door de fabrikant of importeur gedaan. Opdrachtgever dient deze garanties direct bij deze fabrikant of implorteur in te roepen.

6.2    I4ICT zal op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is niet aansprakelijk indien de fabrikant of importeur weigert tot herstel of vervanging over te gaan dan wel daar kosten voor rekent.

 1. Installatiewerkzaamheden

7.1    I4ICT zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.

7.2    De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. I4ICT zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van I4ICT voldoet, is I4ICT gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

7.3    Opdrachtgever zal op verzoek van I4ICT medewerkers en hulppersonen van I4ICT alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

7.4    Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart I4ICT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door I4ICT.

 1. Ontwikkeling van Werken

8.1    Bij de ontwikkeling configuratie of aanpassing van Werken heeft I4ICT, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden. I4ICT zal Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

8.2    Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

 1. Oplevering en acceptatie

9.1    I4ICT zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

9.2    Opdrachtgever dient vervolgens binnen vijf werkdagenna oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn geaccepteerd.

9.3    Indien Werken in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

9.4    Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal I4ICT zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan I4ICT doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom vijf werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

9.5    Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van I4ICT een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst of Diensten. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door I4ICT gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

9.6    Na acceptatie van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij I4ICT het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van acceptatie.

9.7.   In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij I4ICT of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

10.2  Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht.

10.3  Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, maar alleen als dat expliciet schriftelijk overeengekomen is met I4ICT.

10.4  I4ICT zal de bronbestanden van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.

10.5  Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 1. Prijzen en betaling

11.1  I4ICT declareert op basis van daadwerkelijk bestede uren voor het in de offerte genoemde uurtarief of indien anders is overeengekomen conform de afspraken zoals neergelegd in de Overeenkomst.

11.2  I4ICT zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.

11.3  De betalingstermijn van facturen is 14 (veertien) dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

11.4  Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan I4ICT te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat I4ICT de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van I4ICT blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

11.5  Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is I4ICT in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.

11.6  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 1. Geheimhouding

12.1  Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

12.2  I4ICT zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

12.3  I4ICT mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

12.4  De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 1. Aansprakelijkheid

13.1  I4ICT is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

13.2  De aansprakelijkheid van I4ICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever I4ICT direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en I4ICT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat I4ICT in staat is adequaat te reageren.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van I4ICT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

13.4  I4ICT zal indien verschuldigd uitsluitend vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, betalen aan Opdrachtgever.

13.5  In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat I4ICT is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van I4ICT zal vergoeden. De vergoeding komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van I4ICT.

13.6  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, malware en andere virussen en in het geval dat I4ICT door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van I4ICT kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13.7  In het geval dat er sprake is van een gebeurtenis waarop de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is, zal de schadevergoedingsplicht van I4ICT beperkt zijn tot het maximale bedrag dat onder haar Cyber Security verzekering wordt vergoed, zijnde €100.000,-.

 1. Opzegging

14.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de geleverde Diensten of Werken zoals vermeld in de Overeenkomst.

14.2  Indien partijen een duurovereenkomst aangaan, zal deze worden aangegaan voor de duur van één jaar. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst verlengd met eenzelfde periode, tenzij één der partijen schriftelijk opzegt.

14.3  De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de Overeenkomst.

14.3  Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is I4ICT gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. I4ICT is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

14.4  De Overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 1. Wijzigen Overeenkomst

15.1  Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

15.2  Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is I4ICT eens per kalenderjaar gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

15.3  Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal I4ICT overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. I4ICT zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien I4ICT bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

15.4  I4ICT mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

15.5  Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

15.6  Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

15.7  De door I4ICT ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

15.8  Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

15.9  Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 1. Bevoegde rechter

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Partijen dan wel deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin I4ICT is gevestigd.

 1. Overig

17.1     Indien er discrepantie bestaat tussen de tekst van de Overeenkomst en deze Voorwaarden zal de tekst in de Overeenkomst altijd prevaleren.

17.2     Bij het aangaan van de Overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met de verwerkersovereenkomst die onderdeel uit maakt van deze Voorwaarden.

Klik hier om bovenstaande Algemene Voorwaarden te downloaden.


Disclaimer en privacy Statement

Deze Disclaimer en Privacy Statement zijn laatstelijk bijgewerkt op 2 juli 2019.

Disclaimer

Copyright

De website www.i4ict.com en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I4ICT.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van I4ICT. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van I4ICT is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door I4ICT met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. I4ICT kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

De gegevens over I4ICT op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over I4ICT te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan I4ICT niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel en/of accuraat is. I4ICT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Op deze website zijn verwijzingen te vinden naar andere websites. Als u deze verwijzing volgt, verlaat u deze website. Deze Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden. I4ICT is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden met uw persoonsgegevens omgaan. Het gebruik van deze websites gebeurt voor uw eigen rekening en risico. Voor meer informatie over hoe deze derde-partijen omgaan met uw persoonsgegevens, dient u contact op te nemen van deze derden.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen Disclaimer

I4ICT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Statement

De website www.i4ict.com wordt beheerd door I4ICT. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan I4ICT gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert I4ICT uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door I4ICT beschermd worden en dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

I4ICT verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Hoe wordt informatie verzameld?

I4ICT verzameltpersoonsgegevens op een aantal manieren. I4ICT kan persoonsgegevens ontvangen tijdens het aanbieden en uitvoeren van diensten, wanneer u I4ICT als klant aanneemt of anderszins contact met I4ICT opneemt. Bovendien kunnen persoonsgegevens verzameld worden wanneer u deze website bezoekt, zich registreert voor een evenement of zich abonneert op de nieuwsbrief.

Welke informatie wordt verzameld?

I4ICT kan de volgende persoonsgegevens van cliëntenverwerken:
• contactinformatie: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie;
• communicatie: brieven en e-mailberichten met contactpersonen;
• opdrachtinformatie: informatie over de juridische dienstverlening aan onze cliënten en informatie over de inhoud van de zaak;
• declaratie-informatie: gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
• overige: andere gegevens, waaronder geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht.

I4ICT kan de volgende persoonsgegevens van derdenverwerken:

 • contactinformatie: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie;
  • communicatie: brieven en e-mailberichten afkomstig van of bestemd voor derden;
  • overige: gegevens die I4ICT van cliënten of derden krijgen of uit een openbare bron voor de uitvoering van een opdracht;
 • door de websitegebruiker / bezoeker verstrekte antwoorden bij het deelnemen aan een enquête.
  • communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om de website te bezoeken, zoals IP-adres (privacy-vriendelijk ingesteld), MAC-adres en de gebruikte software;
  • technische gegevens (afhankelijk van de ingestelde cookievoorkeuren): het surfgedrag op onze websites, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van het bezoek op de websites.

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

I4ICT verwerkt deze persoonsgegevens met als doel:

 1. diensten te leveren;
 2. het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle; en/of
 3. de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving;
 4. te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op;
 5. het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van I4ICT en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
 6. het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer; en
 7. het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijkegegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens?
1. de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënten;
2. de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan I4ICT dient te voldoen;
3. de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

I4ICT kan cookies op uw apparaat plaatsen als beheerder van de websites. Deze cookies worden ‘first party’ cookies genoemd. Sommige cookies kunnen ook op uw apparaat worden geplaatst door andere partijen, zoals onze adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op onze websites te tonen (bijvoorbeeld video’s). Deze cookies worden ’third party’ cookies genoemd.

Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde partijen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacybeleid van deze derde partijen (zie hierna).

Wat zijn de rechten van betrokkenen met betrekking tot de persoonsgegevens die I4ICT verwerkt?
De betrokkene heeft een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens door I4ICT:

a. recht van informatie over de persoonsgegevens die I4ICT van u verwerkt;
b. recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens;
c. recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
d. recht op het wissen van uw persoonsgegevens;
e. recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
f. recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen organisatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
g. recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en
h. recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u I4ICT bereiken via de op deze website genoemde contactgegevens. Om u te kunnen identificeren, ontvangt I4ICT graag een kopie van uw paspoort of ander bewijs van uw identiteit, waarbij de (pas)foto en het BSN zijn gemaskeerd. Zodra we uw identiteit hebben gecontroleerd, verwijderen we de kopie. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat I4ICT mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. I4ICT zal u hiervan op de hoogte stellen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

I4ICT zal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening.Deze termijn geldt tenzij I4ICT op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Hoe heeft I4ICT de gegevens beveiligd?

I4ICT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals benoemd onder artikel 7.3 van de Verwerkingsvoorwaarden van I4ICT.

Wijzigingen Privacy Statement

I4ICT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klik hier om bovenstaande Disclaimer en Privacy Statement te downloaden.